icon

তারাহ্ কি বুঝিবাক (চাকমা কবিতা)

Sujan Changma

Last updated Jul 10th, 2020 icon 344

তারাহ্ কি বুঝিবাক

সুজন চাঙমা জুম্মোধন

পরান দা, তুই নেই ওহ্য়োচ্ছি ভালক বঝর অহ্’ল
মাত্তর, রোহ্ই গেলে তুই মর ল্হাংল্হাঙ্যা বুগোত
সারল্যা চিল ওহ্’নেয়।
তুই ন থানার জেরেত্থুন ধরি
থুবে যুনি থোদুং একফুদো একফুদো গরি
মর পত্তি রেদোর চোঘোপানিআনি, সালেন
এক্কু দাঙর কাহ্ ভরিনে পেলাং বেই যেদ।

দাদাহ্, তুই দ খবর পাচ
ম মনান নারিগুলো সান, বাহ্’রেদি দরহ্
সে ধারানে ভিদিরেদি ভজান নরম।
পাচ পাচ্ছু বঝরে তুই মরে চিনি লোয়োচ
মুইও চিনি পাচ্ছুং তরে ভিদিরেত্তুন।
তর-আর ম গিরির সোনারেগা বানিবার
কধা আহ্দাআহ্দিও ওহ্’য়ি,
জোরাবু বানিবার এল’ এক সাপ্তাহ্ জেরে;
খালিক, তারা সিআন অহ্বাত্তে ন দিলাক
চিত নেইদি সান গরি মারে ফেলেলাক তরে।

কত্তমান জাদরে কোচপেলে-
নিজরে, নিজর পরানানরে উৎসর্গ গরি দি পারন;
কত্তমান জনম জাগারে কোচপেলে-
জনমর ইত্তোকুদুম্মো, আহ্ওজোর লাঙনিরে ইরি
মুরোহ্ উধি, মুরোহ্ লামি; ঝার-বন ফুরি ফুরি
আধা-ভাদে দিন রেত কাদে পারন!
যিআনি তুইও পাচ্ছুচ, পাচ্ছুচ নিজো পরানান দালি দি।

খালিক, মর বানা এক্কান আহ্’বিলেচ
যে আহ্’বিলেচ্ছানে মরে ধুগি ধুগি কানে তুলে,
মন রিবেং গিরগিরেয়, কেয়ে বেসত ওহ্’য় উধে
সিআন অহ্’ল- তুই তর মুরোল্যা ভেইওর আহ্দত
আথ্যা ত পরানান আহ্’রেয়ুচ।
তারা তরে চিনি ন পারন নয় দ চিনিনেও ন্হ চিনন
কান ওহ্য়োন তারার বেক চোক্খুন
বানা আমনর সাত্থত্তেয় আমা বানা যেয়োন।

পরান দা, মুই বাদে কিয়োই ন সুনিলাক
তর জাত কোচপানার কধানি,
এচ্চি যুনি তুই বাজি থেদে
আনধার ন অহ্দ মর এ জিংকানি।
তারা তরে বাজিবাত্তে ন দিলাক,
তারা আমার সোনারেগা সাংগারেং গরি দিলাক;
এক্কু ফুদন্দি ফুলরে ফুদিবাত্তে ন দিলাক।

পরান দা, তর রাধে মর এ পিত্তিমিত ঘুরঘুচ্যা আনধার
তুই এলে ম পিত্তিমিত জোলজোল্যা বেল’ সান
তুই এলে আমা জাদর জোলজোল্যা তারা সান।
তুই থেদেয়ি, পিচ্ছোল পত্থানও উচ্চো অহ্দ মর।
কিজেনি, এ কধানি কারে মুই কঙর..

এই মন খোঝোরেয়্যা কধানি মুই কারে সুনেম
তারা কি বুঝিবাক মর এ আহ্’বিলেচ,
তারা কি সুনিবাক মর এ মরা কিজেক?
নাকি কানানিও কাল ওহ্’য় আঘে
ভেইওর লো মিঝেয়্যা সুগোরি খেয়ে মাত্তলে?

জুমজার্নালে প্রকাশিত লেখাসমূহে তথ্যমূলক ভুল-ভ্রান্তি থেকে যেতে পারে অথবা যেকোন লেখার সাথে আপনার ভিন্নমত থাকতে পারে। আপনার মতামত এবং সঠিক তথ্য দিয়ে আপনিও লিখুন অথবা লেখা পাঠান। লেখা পাঠাতে কিংবা যেকোন ধরনের প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন - jumjournal@gmail.com এই ঠিকানায়।

আরও কিছু লেখা

Sujan Changma

Author

Follow Sujan Changma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *